Online reservering

Meningen:   Tripadvisor

Wettelijke Kennisgeving

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt door het elektronische registratieformulier op deze pagina in te vullen, zullen worden opgeslagen in bestanden onder de verantwoordelijkheid van:

EIBA, S. L.

Overeenkomstig de bepalingen van genoemde wetgeving kan de eigenaar van de persoonsgegevens zijn/haar recht op inzage, rectificatie, wissing, bezwaar, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van de gegevens en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde geïndividualiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, uitoefenen door te schrijven naar:

EIBA, S. L. Playa Talamanca s/n 07800-Ibiza (Balearen, Spanje)

of per e-mail naar het adres simbad@hotelsimbad.com onder vermelding van GEGEVENSBESCHERMING in de onderwerpregel. Als u de op het registratieformulier als verplichte gegevens aangemerkte persoonsgegevens niet invult, kan dit ertoe leiden dat wij uw verzoek niet in behandeling kunnen nemen.

We verzoeken u om EIBA, S.L. onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, zodat de informatie in onze bestanden altijd actueel en foutloos is. Door deze wettelijke kennisgeving te accepteren, bevestigt u bovendien dat de verzamelde informatie en persoonsgegevens nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is bedoeld voor het onderhouden van commerciële relaties die voortvloeien uit de levering van horecadiensten en om u reclame te sturen voor andere producten en diensten, mededelingen en aanbiedingen en, in het algemeen, informatie van commerciële aard die van belang is voor EIBA, S. L. De verwerking is rechtmatig op basis van ten minste een van de volgende voorwaarden:

a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die van toepassing is op de verwerkingsverantwoordelijke.

We informeren u ook dat onze server een bestand ('cookie') naar uw computer zal sturen, dat ons informatie geeft over de gekozen taal en andere browse-opties van de pagina's die u bezoekt via www.hotelsimbad.com. U heeft in elk geval de mogelijkheid om uw computer zo in te stellen dat deze de installatie van deze cookies weigert.

EIBA, S. L. verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en enkel te gebruiken voor de aangegeven doeleinden.

We informeren u dat EIBA, S. L. de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen heeft getroffen in haar installaties, systemen en bestanden die vereist zijn door de wetgeving inzake gegevensbescherming. Ook garandeert de verwerkingsverantwoordelijke de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, hoewel hij de persoonsgegevens en alle andere informatie in zijn bezit of toegankelijk via zijn systemen die vereist zijn in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, bekend zal maken aan de bevoegde overheidsinstanties.

De eigenaar van de gegevens is in elk geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid, authenticiteit en relevantie van de verstrekte persoonsgegevens.